Dedication to Shevchenko

Концертний зал Людкевича

Tuesday 10.03.2020 / 19:00

Концертний зал Людкевича

70-200

Subscriptions are valid

Program
  • Anastasia Kornutiak, soprano
  • Olha Feniuk, soprano
  • Vitaliya Holubnycha, soprano
  • Mykola Kornutiak, baritone
  • Galician Chamber Choir
    • Vasyl Yatsyniak, conductor, artistic director
  • High Castle Instrumental Ensemble
    • Andriy Yatskiv, artistic director

Works by Ukrainian composers based on Taras Shevchenko’s poetry.

Share