Christmas Musical Gift

Lyudkevych Concert Hall

21.12.2021 / 19:00

Lyudkevych Concert Hall

120-350

Subscriptions are valid

Program

Christmas musical gift from the Lviv Chamber Orchestra “Academy”

 

Artists:

  • Lilia NIKITCHUK, mezzo-soprano
  • Nazariy PYLATYUK, violin
  • József ÖRMENY, piano
  • Anna IVANYUSHENKO, harpsichord
  • Academy Lviv Chamber Orchestra 
  • Ihor PYLATYUK, conductor
  • Artur MYKYTKA, head / concertmaster

 

The program includes gifts from A. Vivaldi, G. F. Handel, J. S. Bach, J. Pergolesi, V. Barvinsky, M. Skoryk, Y. Lanyuk, O. Kryvolap, transcriptions by V. Kaminsky.

 

Share