Christmas Musical Gift

Lyudkevych Concert Hall

20.12.2022 / 18:00

Lyudkevych Concert Hall

150-250

Program

Christmas musical gift from the Lviv Chamber Orchestra “Academy”

 

Artists:

  • Sofia Soloviy, soprano
  • Volodymyr Zatsikha, violin
  • Kyrylo Zubko, violin
  • Anastasia Gontova, violin
  • Khrystyna Kmit, violin
  • Academy Lviv Chamber Orchestra 
  • Ihor Pylatyuk, conductor
  • Artur Mykytka, head/concertmaster

 

The program includes gifts from A. Vivaldi, J.S.Bach, H. Purcell, M. Skoryk, Y. Petrychenko  transcriptions by V. Kaminsky, M. Skoryk, Y. Lanyuk, V. Barvinsky

 

Share